C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Работно време

 • Приемен ден на председателя:
 • всяка втора сряда от месеца от 10:00 ч. до 12:00 ч.
 • e-mail: varna-rs@justice.bg

Магдалена Давидова-Янева

Председател

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57, етаж 6

(+359 52) 602 028

Силвия Обрешкова

Заместник-председател

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Ралица Райкова

Заместник-председател

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Весела Гълъбова

Заместник-председател

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

Деловодство

Работно време

 • всеки работен ден - от 09:00 ч. до 17:00 ч.

В РС – Варна има деловодство – Гражданско отделение, което се намира на ет. 2 и деловодство – Наказателно отделение, което се намира на ет. 4. В деловодствата се извършват справки по неприключили производства и такива, чиито съдебни актове не са влезли в законна сила. Само страните и техните представители имат пълен достъп до съответното дело. Изнасянето на дела от деловодствата на съдебните състави не е позволено.

Деловодства Гражданско отделение - тел. указател

Деловодства Наказателно отделение - тел. указател

 

Регистратура

Работно време

 • всеки работен ден - от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Служба “Регистратура” е звеното, където се регистрират всички книжа, постъпващи в съда - съответно в Гражданко отделение и Наказателно отделение. Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Те удостоверяват датата и часа на подаване на документите. 

Регистратура Гражданско отделение

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57, етаж 2, стая 202

(+359 52) 612 204; (+359 52) 662 574; факс: (+359 52) 612 205

vrcin@vrc.bg

Регистратура Наказателно отделение

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57, етаж 4

(+359 52) 662 570; факс: (+359 52) 612 205

vrcin@vrc.bg

Информационен център

Работно време

 • всеки работен ден - от 8:30 ч. до 16:30 ч.

Информационният център е разположен на входа на съдебната палата, преди пропускателния пункт.

Предоставя следните услуги:

1. Справки по движението на дела;

2. Информация за съдебни процедури и дължими държавни такси, без да има характер на юридическа консултация;

3. Предоставяне на стандартизирани образци на формуляри за стартиране на най-популярни съдебни процедури;

4. Възможност за плащане на държавни такси и депозити по дела чрез ПОС устройство;

5. Съдействие за осигуряване на координати на съдебни институции, адвокати, нотариуси и др.

Информационен център

900 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57, партер, вдясно от пропуска

(+359 52) 612 189

Пресслужба

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57, етаж 5, ст.519

(+359 52) 662 469

Съдебно изпълнителна служба

Работно време

 • Държавните съдебни изпълнители приемат страни по делата:
 • всеки ден от 9:00 ч. до 10:30 ч.

При Районен съд – Варна работят 9 държавни съдебни изпълнители (ДСИ). Работните им места са в сградата на ул. „Ангел Кънчев” 12, с отделна регистратура и деловодства на първи етаж, стая 101. Залата за публична продан е на четвърти етаж. Ръководител на ДСИ е Красимир Петков.

Справки за номера, под който се образува и води изпълнителното делото, се правят лично от взискателя или от упълномощено от него лице в деловодството – стая 101.

ДСИ се назначават и освобождават от министъра на правосъдието. Нямат статут на магистрати. Териториалната им компетентност съвпада с тази на Районен съд- Варна. Изпълнителни производства се образуват, когато в този район се намират:

1. движимите или недвижимите вещи, собственост на длъжника, върху които е насочено изпълнението;

2. постоянният адрес или седалището на третото задължено лице (лице, срещу което длъжникът има вземания, евентуален работодател, лице задължено да плати на длъжника по договор и подобни), когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;

3. местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие;

4. постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника - по избор на взискателя по вземане за издръжка;

Регистратура и Деловодство

9000 Варна, ул. "Ангел Кънчев" № 12, първи етаж, стая 101

тел. 052/ 613 692;

Служба вписвания

Работно време

 • Mолби за издаване на удостоверения за тежести, разпечатки по партиди на физически и юридически лица, както и на преписи от нотариални актове се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч.

Към Районен съд – Варна има 12 съдии по вписванията. Работните им места са в сградата на Агенцията по вписванията на адрес: Варна - 9000, бул. "Осми приморски полк" № 54.

Съдиите по вписванията могат да извършват действия само в своя район, който покрива териториалния обхват на  Районен съд - Варна. Съдиите по вписванията се назначават и освобождават от министъра на правосъдието. Нямат статут на магистрати.

Ръководител на съдиите по вписванията е  Десислава Михайлова. Приемното време на ръководителя на съдиите по вписванията е всеки четвъртък от 13:30 ч. - 15:00 ч.

Архив

9000 Варна, бул. "Осми приморски полк" № 54

052/ 786 428

Деловодител

9000 Варна, бул. "Осми приморски полк" № 54

052/ 786 410

Регистратура

9000 Варна, бул. "Осми приморски полк" № 54

052/ 786 433

Бюро съдимост

Работно време

 • всеки работен ден - от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Бюро „Съдимост” приема заявления за издаване на свидетелства за съдимост; изготвя справки за съдимост по искане на учреждения, ведомства и организации за служебна цел в кръга на тяхната дейност; събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в обхвата на съответния районен съд. Бюро „Съдимост” при Районен съд – Варна се намира в сградата на булевард „Владислав Варненчик” № 61А.

За издаване на свидетелство за съдимост е необходимо да представите:

1. Заявление по образец (формуляр може да изтеглите от тук или ще Ви бъде предоставен безплатно на място в бюро "Съдимост");

2. Лична карта;

3. Документ за платена държавна такса в размер на 5 лв. Таксата може да бъде платена в Бюро " Съдимост " - чрез пос-терминално устройство, или предварително - чрез банков превод във всяка една търговска банка по обявената сметка на Районен съд - Варна за държавни такси.

Как да получите свидетелство за съдимост за друго лице?

1. Ако исканото свидетелство за съдимост е за РОДНИНА: низходящи, възходящи, братя, сестри или за СЪПРУГ, към посочените документи, задължително се прилага и ИЗРИЧНО ПИСМЕНО ПЪЛНОМОЩНО. * Изискванията по тази точка се отнасят и за лицата, упражняващи адвокатска професия.

2. Ако исканото свидетелство за съдимост е за ДРУГО ЛИЦЕ, към посочените документи задължително се прилага ИЗРИЧНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО.

 • Свидетелство за съдимост за гражданите с месторождение община Варна, които не са осъждани, се издава в деня на подаване на заявлението.
 • Свидетелство за съдимост на лица с месторождение различно от община Варна се издават в срок от 3 дни.

 

 

Бюро съдимост

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 61А, етаж 1

(+359 52) 613 706; факс (+359 52) 699 253

Бюро "Призовки"

Работно време

 • всеки работен ден - от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Бюро „Призовки” при Районен съд – Варна се намира в сградата  на булевард „Владислав Варненчик” № 61А. 

 

 

Бюро призовки

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 61А, етаж 1

(+359 52) 662 597

Съдебни секретари

Работно време

 • всеки работен ден - от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Включва всички съдебни секретари в съда, разпределени в две отделения - Гражданско и Наказателно. 

Секретари Гражданско отделение - тел.указател

Секретари Наказателно отделение - тел.указател

Архив

Работно време

 • всеки работен ден - от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Съхранява всички свършени дела, приключените деловодни книги и др. документи. Води архивна книга. Службата е разположена в стая 214 на 2 етаж в сградата на РС - Варна. Само страните и техните представители имат пълен достъп до съответното дело. Изнасянето на дела не е позволено.

Архив

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57, етаж 2, стая 214

(+359 52) 662 589

Други

Съдебен администратор

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57, етаж 5, ст.504

(+359 52) 662 599

Административен секретар

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57, етаж 5, ст.503

(+359 52) 612 201

Счетоводство

9000 Варна, ул. "Ангел Кънчев" № 12, етаж 4

(+359 52) 612 190; факс (+359 52) 612 195

Каса

9000 Варна, ул. "Ангел Кънчев" № 12, етаж 4

(+359 52) 612 185

Пресслужба

Пресслужба

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57, етаж 5, ст.519

(+359 52) 662 469

Системни администратори

9000 Варна, бул. "Владислав Варненчик" 57

+359 878 647 413

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация