C C C C A+ A A- X

Организационна структура

Органиграма

 

Органиграма

Служители - 143 са съдебните служители в Районен съд – Варна. Администрацията на съда се състои от: съдебен администратор, административен секретар и съдебни служители от общата и специализираната администрация. Цялостната организация, ръководство и контрол на дейността на отделните служби и на цялата съдебна администрация се осъществява от съдебния администратор. Административният секретар подпомага съдебния администратор при изпълнение на функциите му. Той организира и осъществява връзката със съдебните заседатели, организира воденето и съхраняването на служебните досиета, приема жалби, сигнали и предложения, подрежда и съхранява всички входящи и изходящи документи в съда, които не се отнасят до образувани дела.

Общата администрация подпомага дейността на ръководството на съда и специализираната администрация, като служителите са организирани в няколко основни звена: „Финансова дейност и снабдяване“, „Стопанисване и управление на съдебното имущество”, „Човешки ресурси“, „Информационно обслужване, статистика и информационни технологии“ и „Пресслужба и информация“.

Специализираната администрация включва всички служители от служби:

1. „Регистратура за класифицирана информация“; 
2. „Регистратура“; 
3. „Съдебно деловодство“; 
4. „Съдебни секретари“; 
5. „Архив“; 
6. „Служба по връчване на призовки и съдебни книжа“; 
7. „Служител по сигурността на информацията“.

Броят на съдебните служители се определя от Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител на съответния съд. Съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на съответния съд, се назначава от административния ръководител на съда след провеждане на конкурс. Организацията на работата и функционалните характеристики на съдебните служители, условията и редът за провеждане на конкурси, за присъждане на ранговете, длъжностното разписание и т.н. се уреждат в ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата (ПАС).

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация